Solar Laboratory Logosolar laboratory

Bakalárske práce

 1. Monika Bobušová, Využitie bioplynu na Slovensku, 2010. Vedúci práce: Ing. Tomáš Boleman
 2. Zuzana Dragulová, Bioplynová stanica jako technologický celok na spracovanie biomasy, 2010, Vedúci práce: Ing. Tomáš Boleman
 3. Michal Dovičič, Produkcia bioplynu z biomasy pre výrobu elektrickej energie pomocou palivových článkov. Vedúci práce: Ing. Maroš Soldán, PhD.
 4. Adam Ďurica, Využiti bioplynu v palivových článkoch, 2010, Vedúci práce: Ing. Tomáš Boleman
 5. Tibor Lacko, Studium základných charakteristík vybraného typu hydromotora SETUR, 2010.Vedúci práce: Ing. Jozef Fiala
 6. Jana Melicherová, Elektrolytická príprava a využitie vodíka, 2010. Vedúci práce: Ing. Richard Kuracina, PhD.
 7. Marcel Kuracina, Vodíkové palivové články, 2011. Vedúca práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.

Diplomové práce

 1. Lukáš Kubica, Možnosti získavania bioetanolu fermentačnými postupmi, 2010. Vedúca práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
 2. Dušana Adamusová, Možnosti kombinovanej výroby tepelnej a elektrickej energie z bioetanolu, 2010. Vedúci práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
 3. Filip Bukový, Zhodnotenie možnosti výroby bioplynu pre energetické účely, 2010. Vedúci práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
 4. Jana Luščíková, Elektrolytická produkcia chlóru s využitím fotovoltických panelov, 2010. Vedúci práce: Ing. Richard Kuracina, PhD.
 5. Ľuboš Rau, Využitie fotovoltických systémov pre vybrané elektrochemické procesy, 2011. Vedúca práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
 6. Peter Pavličko, Spracovanie čistiarenského kalu na biopalivá a ich vplyv na životné prostredie, 2011. Vedúca práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
 7. Renáta Šprochová, Fotovoltika ako zdroj elektrickej energie pre elektrolytickú produkciu chlóru, 2011. Vedúca práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
 8. Mário Doháňoš, Možnosti predúpravy lignocelulózovej biomasy pre produkciu bioetanolu, 2011. Vedúca práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
 9. Jana Hrušecká, Návrh alternatívneho zdroja pre vykurovanie objektu, 2011, Vedúci práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
 10. Alica Bartošová, Stanovenie vybraných organických látok spektrofotometrickou metódou, 2011. Vedúci práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
 11. Barbora Bodzionyová, Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu z biomasy, 2011.Vedúci práce: Ing. Maroš Soldán, PhD.
 12. Jana Hrubšová, Produkcia bioplynu z biomasy pre výrobu elektrickej energie pomocou palivových článkov, 2011.Vedúci práce: Ing. Maroš Soldán, PhD.
 13. Kamil Korec, Využitie softvérových prostriedkov pre modelovanie vybraných parametrov zariadení pre produkciu energie, 2011. Vedúci práce: Ing. Maroš Soldán, PhD.

Dizertačné práce

 1. Lenka Blinová, Environmentálne a bezpečnostné aspekty predúpravy lignocelulózovej fytomasy pre výrobu bioetanolu, 2011. Vedúci práce: Ing. Maroš Soldán, PhD.
 2. Tomáš Boleman, Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach, 2011. Ing. Maroš Soldán, PhD.
 3. Jozef Fiala, Optimalizácia a využitie malého hydroenergetického zdroja Setur v kombinácii so solárnou technikou, 2011. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Odborné publikácie

 1. Blinová, Lenka - Hrušovský, Ivan - Soldán, Maroš: Utilization of biomass for bioethanol production. In: Nauka, obrazovanije, proizvodstvo v rešeniji ekologičeskich problem (Ekologija-2010) : Sbornik naučnych statej. VII Meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencija. Tom I, II. - Ufa : UGATU, 2010. - 34-39, Tom II
 2. Blinová, Lenka - Soldán, Maroš - Gerulová, Kristína: Impact of pretreatment to wheat straw utilization for bioethanol production. In: International Doctoral Seminar 2011 : Proceeding. May 15-17, 2011 Smolenice Castle, SR. - Trnava : AlumniPress, 2011. - ISBN 978-80-8096-145-9. - S. 42-47
 3. Blinová, Lenka - Kupková, Veronika - Soldán, Maroš: Škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní biomasy. In: Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trnava, 29.apríl 2010. - Trnava : AlumniPress, 2010. - ISBN 978-80-8096-119-0. - S. 8-16
 4. Boleman, Tomáš - Soldán, Maroš: Biogas utilization in laboratory scale prototype.
  In: International Doctoral Seminar 2011 : Proceeding. Smolenice Castle, SR, May 15-17, 2011. - Trnava : AlumniPress, 2011. - ISBN 978-80-8096-145-9. - S. 53-56
 5. Fiala, Jozef - Kollár, Martin - Hostin, Stanislav - Boleman, Tomáš: Study of usage of photovoltaic systems for chosen electrochemical processes. In: International Doctoral Seminar 2009 : Proceedings. 17-19 May 2009, Smolenice Castle, SR. - Trnava : AlumniPress, 2009. - ISBN 978-80-8096-088-9. - S. 80-89
 6. Blinová, Lenka - Michalíková, Anna: Návrh postupu výroby bioetanolu pre školské laboratórne účely. In: Nové trendy v technike ochrany ovzdušia : Medzinárodný seminár. Zvolen, 16.6.2010. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. - ISBN 978-80-228-2117-9. - S. 5-13
 7. Fiala, Jozef - Boleman, Tomáš - Gerulová, Kristína: Obnoviteľné zdroje energie ako nástroj znižovania emisií CO2 v ovzduší. In: Nové trendy v technike ochrany ovzdušia : Medzinárodný seminár. Zvolen, 16.6.2010. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. - ISBN 978-80-228-2117-9. - S. 32-40
 8. Sirotiak, Maroš: Potenciálny príspevok požiarmi ovplyvnených pôd k atmosférickému CO2.
  In: Nové trendy v technike ochrany ovzdušia : Medzinárodný seminár. Zvolen, 16.6.2010. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. - ISBN 978-80-228-2117-9. - S. 106-112
 9. Boleman, Tomáš - Blinová, Lenka - Soldán, Maroš - Gerulová, Kristína: Využitie biomasy v laboratóriu propagácie a využitia obnoviteľných zdrojov energie. In: Odpadové fórum 2011 : 6. ročník sympózia " Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství" , Kouty nad Desnou/ČR/ , 13.-15. apríla 2011. - Praha : České ekologické manažerské centrum, 2011. - ISBN 978-80-85990-18-8.
 10. Fiala, Jozef - Michalíková, Anna - Soldán, Maroš: Využitie fotovoltiky v laboratóriu propagácie a využitia obnoviteľných zdrojov energie. In: Odpadové fórum 2011 : 6. ročník sympózia " Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství" , Kouty nad Desnou/ČR/ , 13.-15. apríla 2011. - Praha : České ekologické manažerské centrum, 2011. - ISBN 978-80-85990-18-8.
 11. Michalíková, Anna – Fiala, Jozef: Netradičné využitie solárnej energie. In: ChemZi, ročník 7, číslo 13, 2011, 303 s., ISSN 1336-7242.