Solar Laboratory Logosolar laboratory

Laboratórium analytických metód

Laboratórium je zamerané na detailnú charakterizáciu vstupnej biomasy, medziproduktov a produktov utilizácie biomasy. Medzi kľúčové zariadenia slúžiace pre tento účel patria:

Infračervený spektrofotometer

Súčasťou prototypu zariadenia na výrobu bioetanolu je:

Plynový chromatograf

Súčasťou prototypu zariadenia na výrobu bioplynu je i plynový chromatograf GCMS Agilent 5975C s Triple-Axis HED-EM detektorom na monitorovanie a stanovenie kvantity a kvality vznikajúcich organických látok v bioplyne. Obsahuje