Solar Laboratory Logosolar laboratory
Vznik laboratória

Budovanie laboratória sa začalo koncom septembra r. 2006, kedy sa začali pripravovať priestory pre   výstavbu. Vybudovanie Solárneho laboratória pozostávalo z nasledujúcich etáp:

Na nákup technologického zariadenia a zriadenie laboratória sa preinvestovali finančné prostriedky vo výške 1 922 800 Sk.

Laboratórium sa v ďalšom období projektovou činnosťou pomaly rozrastalo, pričom okrem pôvodnej mistnosti technocko - poradenského laboratória boli vybudované aj ďalšie vedecko - výskumné a vzdelávacie laboratória:

Medzi najvýznamnejšie projekty, z ktorých bol financovaný vznik a rozvoj laboratórií možno zaradiť:

Projekt IniciatÍvy spoloČenstva INTERREG IIIA AT-SR: ZRIADENIE TECHNICKO-PORADENSKÉHO LABORATÓRIA PRE VYUŽITIE A NÁSLEDNÚ PROPAGÁCIU SOLÁRNEJ ENERGIE

Cieľové skupiny projektu

Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia Trnavy a celého mikroregiónu Vážska vodná cesta, Mesto Trnava, mestá a obce, ktorým realizácia tohto projektu ukáže spôsob ako efektívne využívať obnoviteľné zdroje a uľahčí vypracovanie vlastných projektov z tejto oblasti. Ďalej sú to organizácie zaoberajúce sa problematikou využívania solárnej energie, ktoré získajú cenné skúsenosti a možnosť nadviazať spoluprácu s rakúskymi organizáciami pôsobiacim v rovnakej oblasti.

Aktivity projektu

Realizácia projektu bola naplánovaná na obdobie rokov 2006 až 2008 v trvaní 19 mesiacov. Projekt bol ukončený v máji 2008. Projekt má 4 etapy a niekoľko aktivít:

Viac o projekte: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3692

HYBRIDNÝ ELEKTRICKÝ ZDROJ PRE TECHNICKO - PORADENSKÉ LABORATÓRIUM VYUŽITIA A PROPAGÁCIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

KÓd ITMS 262 202 200 56

Strategickým cieľom projektu je zhotovenie prototypu hybridného zdroja na báze OZE (hydropotenciál, slnečná energia, bioplyn a bioetanol z biomasy) pre dlhodobé testovanie a propagáciu. Projekt HEZ je rozvrhnutý do štyroch špecifických cieľov, z ktorých každý cieľ obsahuje dve aktivity.

ŠpecifickÉ ciele projektu

Špecifické ciele sa budú realizovať po etapách: spracovanie technickej dokumentácie, zhotovenie jednotlivých segmentov, testovanie a propagácia celej zostavy HEZ, ako aj celkových výsledkov projektu. Na základe nazhromaždených informácií sa spracuje technická dokumentácia k jednotlivým častiam HEZ. Technickú stránku prototypu budú posudzovať odborníci z výskumu a praxe. Podľa dokumentácie sa zabezpečí obstaranie materiálu, komerčne vyrábaných komponentov, meracej a regulačnej techniky, prístrojovej techniky a formou služieb sa zhotoví funkčný prototyp. V rámci predkladaného projektu sa budú realizovať 4 hlavné špecifické ciele:

Viac o projekte: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=6283

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku