Solar Laboratory Logosolar laboratory

Solárne Laboratórium - miestnosť ŤL-505
Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Botanická 49
917 08 Trnava

Doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Vedúci Katedry environmentálneho inžinierstva
maros.soldan@stuba.sk

Ing. Kristína Gerulová, PhD.

projektový manažér pre OZE
kristina.gerulova@stuba.sk