Solar Laboratory Logosolar laboratory

hydromotor (Energia kolobehu vody)

Kolobeh vody v prírode je najmohutnejším a pravdepodobne aj najznámejším látkovým obehom v prírode. Vodná energia, ako aj väčšina ďalších OZE vzniká v dôsledku slnečnej aktivity, ktorá napomáha odparovaniu z morí, oceánov a vodných plôch, následne tvorbe vodnej pary, oblakov a nakoniec spätnému návratu na zemský povrch vo forme zrážok, čím sa vytvára uzavretý kolobeh vody. Energiu, ktorú nám voda takto ponúka, je potom možné využiť na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach.

Bezlopatkové vodné turbíny SETUR

Bezlopatkové turbíny SETUR dokážu efektívne využiť energiu vody o veľmi malom prietoku (min 4,0 l / s) a malým spádom (min. 0,6 m). Umožňujú zvýšiť technicky využiteľný hydropotenciál krajiny až o desiatky percent. Sú jednoduché, spoľahlivé a hlavne lacné, vďaka unikátnej patentovo chránenej konštrukcie. Nevyžadujú výstavbu veľkých hrádzí. Môžu pracovať na každom potoku alebo rieke, kde sú vhodné podmienky. Je možné ich inštalovať pod priehrady, alebo do miest, kde pracovali vodné kolesá. Majú samoregulačné vlastnosti – turbínu nie je možné „pretočiť“, teda dosiahnuť priebežné otáčky samotným odľahčením. Nevadia im zmeny spádu, zmeny hornej a dolnej hladiny. Spoľahlivo pracujú v rozsahu 40 až 120 % nominálneho prietoku. V jestvujúcich malých vodných elektrárňach môžu doplniť lopatkové turbíny a využiť i obdobie s nízkym prietokom vody. Môžu nahradiť lopatkové turbíny tam, kde sa zmenili vodné pomery alebo sú lopatkové turbíny na konci životnosti. Sú ideálne pre miesta bez elektrickej siete ako sú chaty a chalupy na samotách, vodárenské objekty, automatické meracie zariadenia a pod. Spojením zo striedačom sa zaistí dodávka elektrickej energie v ostrovnej prevádzke. Veľmi výhodné je ich prepojenie s inými zdrojmi obnoviteľných energií ako sú veterné a slnečné elektrárne. Medzi ďalšie výhody patria:

Hydromotor SETUR v solárnom laboratóriu:

Malý hydroenergetický zdroj je určený pre školy na výskumné účely. Skladá sa z:

  • hydromotora SETUR  o rozmere 1250 x 660 x 420 (d x š x v), ktorý bol vyrobený na objednávku.
  • odstredivého čerpadla na hydromotor vrátane meracieho  a regulačného zariadenia a vodomeru – čerpadlo Grundfos CM 10-2 ARAV – AQQV (objemový prietok min 60 l/s, max 100 l/s, dopravná výška 30 m, teplota vody do 70°C). Otáčky je možné ovládať meničom frekvencie. Pri použití regulačného ventilu KKG221AO00 s pohonom KHK005A04Y zavedenom vo výtlačnom potrubí  je možné dosiahnuť  minimálny prietok. Na snímanie prietoku je navrhnutý vodomer (typ Sensus) s impulzným výstupom RHI – Pulse A1/D1. Vodomer sníma okamžitý objemový prietok. Na základe týchto údajov riadiaci systém prepočítava hodnotu hmotnostného prietoku.
  • nosnej konštrukcie,  zbernej nádrže – Nosná konštrukcia je vytvorená z oceľových joklových profilov s rozmermi 25 x 25 mm a hrúbkou steny 2 mm. Konštrukcia pozostáva z dvoch samostatných častí.
  • konštrukcie pre zbernú nádrž a konštrukcie pre zariadenia (čerpadlo, armatúry a rozvádzač MaR)
    tlakovej ochrany čerpadla – vo výtlačnom potrubí sa nachádza manostat KP35 0-7,5 bar. Manostat je nastavený na hodnotu 3 bar, v prípade zvýšenia tlaku dôjde k odstaveniu čerpacieho okruhu.
  • Rozvodov a armatúr,
  • merania a regulácie a elektrického rozvádzača pre silový a ovládací rozvod NN do 230 V (ELESTA 721 D-W, Modul RCO 120D-S, RCO 210D-S), súčasťou ktorého je frekvenčný menič (Danfoss, VCLT2815). 

Schéma systému umiestneného v laboratóriu: