Solar Laboratory Logosolar laboratory

(Solárna) energia biomasy

Biomasa - organická hmota vo forme dreva rastlín alebo zvyškov je v podstate zakonzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny fotosyntézou premieňajú na organickú hmotu. Proces fotosyntézy možno vyjadriť rovnicou:

6 CO2 + 6 H2O + energia → C6 H12O6 + 6 O2

Táto premena sa deje s účinnosťou len niekoľkých percent, lebo rastliny nevyužívajú celé slnečné spektrum, ale iba úzke rozmedzie viditeľného svetla. Biomasu môžeme teda definovať ako substanciu biologického pôvodu (pestovanie rastlín v pôde alebo vo vode, chov zvierat, produkcia organického pôvodu, organické odpady). Všetku biomasu vhodnú na produkciu energií je možné začleniť do piatich základných skupín:

Premena biomasy (zakonzervovanej slnečnej energie) na tepelnú energiu

1. Termochemická premena biomasy (suché procesy)

 2. Chemická a biochemická premena biomasy (mokré procesy):

3. získavanie odpadového tepla pri spracovávaní biomasy (napr. pri kompostovaní, aeróbnom čistení vôd, anaeróbnej fermentácii a pod.).

Systém pre výrobu a využitie bioplynu v solárnom laboratóriu

Prototyp na výrobu bioplynu pozostáva z niekoľkých súčastí:

Schéma systému umiestneného v laboratóriu - výstup cez počítač:

Systém pre výrobu a využitie bioetanolu v solárnom laboratóriu

Prototyp na výrobu bioetanolu tiež pozostáva z viacerých súčastí, ktoré sú analogické ako v prípade výroby bioplynu.

Na výrobu bioetanolu v naších laboratóriách sa využíva najmä odpadová lignocelulózová biomasa (slama). Na jej úpravu, rozklad a následné čistenie produktu sa využívajú aj ďalšie zariadenia umiestnené v laboratóriu, napr.:

Schéma systému umiestneného v laboratóriu: