Solar Laboratory Logosolar laboratory
  Vítame Vás na stránkach solárneho laboratória - výskumno-vzdelávacieho centra pre obnoviteľné zdroje energie

SolÁrne laboratÓrium - technicko poradenskÉ a vÝskumno vzdelÁvacie centrum MTF STU

Solárne laboratórium na Materiálovotechnologickej fakulte STU vzniklo v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA AT-SR, keď bol v roku 2006 pridelený projekt a 30. marca 2007 bolo Solárne laboratórium slávnostne otvorené. Pôvodné laboratórium bolo vybudované na najvyššom poschodí a streche budovy Ťažkých laboratórií fakulty na Botanickej ulici v Trnave. Pozostávalo len z jednej miestnosti a na streche budovy umiestnených solárnych systémov - fotovoltického a tepelného. Dáta z týchto systémov sú zaznamenávané výpočtovou technikou a výsledok práce tepelného systému je využívaný ako teplá úžitková voda v objekte Ťažkých laboratórií. Energia fotovoltického systému je prifázovaná do striedavej siete.

V rámci projektu „HEZ - Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie“, ktorý bol realizovaný formou nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ sa laboratórium rozšírilo aj o využívanie a prezentáciu ďalších foriem obnoviteľných energií – hydroenergiu, energiu vodíka, bioplynu a bioetanolu. Laboratórium obsahuje viaceré meracie a monitorovacie zariadenia na dlhodobé testovanie a propagáciu obnoviteľných zdrojov energie. Získaná energia z obnoviteľných zdrojov je využívaná na viaceré tradičné (napríklad výroba elektrickej energie, príprava teplej úžitkovej vody) aj netradičné spôsoby (produkcia vodíka, chlóru, galvanické pokovovanie a.i).

Výskumno - vzdelávacie centrum a technicko - poradenské laboratórium je fyzicky priradené k Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva a takmer všetci členovia riešiteľského tímu sú pracovníkmi Katedry environmentálneho či bezpečnostného inžinierstva na tomto ústave. Laboratórium si je možné prehliadnuť po predchádzajúcom e-mailovom dohovore.

 

aktualizácia: 30. augusta 2011 © Richard Kuracina, Maroš Sirotiak